นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px

วันนี้(9 ก.พ.60) ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559


ภายใต้แนวคิด"คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนองค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

การจัดงานดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม

ส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป

รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ

โดยในการจัดงานปีนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติและส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ

ได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค อาทิ การให้บริการและการเข้าถึงด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ สวัสดิการเบี้ยความพิการ การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่อง คนพิการ

และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์

ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมสำหรับในปี 2559 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ "การบรรลุ 17 เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสู่อนาคตที่ต้องการ” (Achieving 17 Goals for the Future We want) เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมที่ปราศจากอุปสรรค รวมถึงการเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ
/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณข่าว : http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7188

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:46 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197